En Pleno Organizativo da Corporación Municipal de data 09/07/2015 acórdase a proposta de Alcaldía de constitución das Comisións Informativas, quedando conformadas coa seguinte composición:

  • Presidente: O Alcalde
  • Vogais Concelleiros:
    • 1 do BNG
    • 1 do PP
    • 1 do PSdeG-PSOE
    • 1 de RIANXO en Común - SON

Composición (dende o 23 de xuño de 2016):

COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, IGUALDADE E DIVERSIDADE.
COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCION ECONOMICA, DESENVOLVEMENTO LOCAL, COMERCIO, TURISMO E MEDIO AMBIENTE.
COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES E PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURA, XUVENTUDE, EDUCACIÓN E NORMALIZACIÓN
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA, FACENDA E PARTICIPACIÓN VECIÑAL
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, AREA DE REHABILITACIÓN E OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS.
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL