O Pleno Organizativo da Corporación Municipal do día 09/07/2015 acorda a proposta da Alcaldía de constitución das Comisións Informativas, quedando conformadas coa seguinte composición:

  • Presidente: o Alcalde
  • Vogais concelleiras/os:
    • 1 do BNG
    • 1 do PP
    • 1 do PSdeG-PSOE
    • 1 de RIANXO en Común - SON

Composición (dende o 23 de xuño de 2016):

COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, IGUALDADE E DIVERSIDADE
COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, DESENVOLVEMENTO LOCAL, COMERCIO, TURISMO E MEDIO AMBIENTE
COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES E PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURA, XUVENTUDE, EDUCACIÓN E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, FACENDA E PARTICIPACIÓN VECIÑAL
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, ÁREA DE REHABILITACIÓN E OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL