Tenencias de Alcaldía Tenencias de Alcaldía

Primeira Tenente de alcalde: Dª. Adelina Ces Quintáns
Segunda Tenente de Alcalde: Dª. Hadriana Ordoñez Otero
Terceiro Tenente de Alcalde: D. Xusto Xosé Ordoñez Figueira

Corresponde ás e ao Tenentes de Alcalde, en canto tales, substituír na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, o Alcalde, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das súas atribucións.

RA de nomeamento de Tenentes de Alcalde corporación 2015-2019